Pai
CH. Teck Del Colle Dell'Infinito
Avô Paterno / G.SIRE
CH. Mirco Vom Turmblick
Bisavô / G. G. SIRE
Apoll V Bereler Ries
Bisavó / G. G. DAM
Lisa V Turmblick
Avó Paterna / G. DAM
Fionda Del Colle Dell Infinito
Bisavô / G. G. SIRE
Tito Del Colle Dell Infinito
Bisavó / G. G. DAM
Louisette Della Val Di Senio
Mãe
CH. Marilyn Von Bispus
Avô Materno / G. SIRE
CH. David Del Colle Dell'Infinito
Bisavô / G. G. SIRE
CH. Teck Del Colle Dell'Infinito
Bisavó / G. G. DAM
Playa Del Colle Dell'Infinito
Avó Materna / G. DAM
CH. Giovanna Von Bispus
Bisavô / G. G. SIRE
CH. Henowikus D'Inh Iborowsky
Bisavó / G. G. DAM
CH. Gala Do Casal De Pauves